​במידה והוחלט על המשך טיפול
:: נערוך את התוכניות לרישיון עסק ע"פ דרישת הלקוח.
:: נארגן את כל הניירת הנדרשת לשם הגשת הבקשה.
:: נדאג לפתיחת תיק במח' רישוי עסק.
:: החומר מועבר לכל אחת מהרשויות הרשומות מעלה ע"י נציגי העירייה.
:: אישור הרשויות מועבר לרישוי עסק לאחר ביצוע כל דרישותיהם בפן התכנוני והביצועי.
:: מעקב אחר הבקשה ברשויות ע"י נציג החברה.
:: קבלת רישיון עסק

​טיפ
לפני השכרת נכס לשם פתיחת עסק יש לוודא:
אין חריגות בניה בנכס.
תחום העסק מתאים ליעוד ע"פ התב"ע.

בעסק קיים יש להימנע משינויים מבניים..דבר אשר עלול לגרום להגשת תוכנית חדשה עבור רישיון העסק.​

רקע
כיום רוב העסקים במדינת ישראל מחוייבים ברישיון עסק
הרישיון נדרש עבור עסקים חדשים ועבור עסקים קיימים אשר מבקשים לבצע שינוי.

​לצורך קבלת רישיון העסק מבוצעות הפעולות הבאות:
:: שרטוט העסק המבוקש.
:: הכנת מפת מדידה.
:: סימון סידורי הבטיחות בעסק.
:: סימון ושרטוט מערכות האינסטלציה והסניטציה.
:: הכנת סקר נגישות לעסק.
:: הגשת התוכניות במס' העתקים למח' רישוי עסק
התוכניות מועברות לרשויות הבאות: כיבוי אש,איכות הסביבה,משרד הבריאות,משטרה וכדומה…..

עיקר ההליך
עריכת פגישת הכרות בעסק ללא מחוייבות.
יעוץ והדרכה.

נגישות, תוכניות בטיחות אש, חריגות בניה
נגישות מתו
שימושים חורגים
שימוש חורג
הכשרת חריגות בניה